Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Publikační povinnost veřejných zadavatelů

V souvislosti s poslední s tzv. velkou novelou zákona o veřejných zakázkách došlo k stanovení i nových povinností veřejných zadavatelů vztahujících se k publikační povinnosti v rámci zadávacího řízení. Takovéto povinnosti jsou nově upraveny v § 147a zákona o veřejných zakázkách, podle kterého jsou veřejní zadavatelé povinni na svém profilu zadavatele zveřejňovat smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. Tato povinnost se vztahuje na zveřejnění celé smlouvy na svém profilu zadavatele za předpokladu, že plnění na základě takovéto smlouvy je vyšší než 500.000,- Kč bez DPH, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Následně je dána povinnost veřejných zadavatelů na svém profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za plnění každé veřejné zakázky od hodnoty 1 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb a od hodnoty 3 mil. Kč bez DPH u stavebních prací. S okamžikem splnění smlouvy je spojena také povinnost zveřejnit na profilu zadavatele seznam subdodavatelů, kterým bylo za plnění uhrazeno více než 10 % ceny zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být navíc zveřejněn seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % základního kapitálu. Splnění této povinnosti je navázáno na součinnost s vybraným uchazečem, který má povinnost zadavateli tyto údaje předložit, a to vždy o měsíc dříve, než musí zadavatel tyto informace na profilu uveřejnit.

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz