Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Právní služby


Naši právníci poskytují právní služby ve všech oblastech práva. Níže uvedené oblasti sice představují hlavní specializaci našich právníků, avšak advokátní kancelář Schmitz & Partner je schopna poskytovat právní služby v nejširším možném rozsahu. Mimo uvedené klíčové oblasti jsme připraveni poskytovat právní služby v celé řadě dalších oborů veřejného i soukromého práva, včetně sportovního práva, reklamního práva, práva ochrany spotřebitele či celního práva.

Obchodní právo/právo obchodních korporací

Právní poradenství v oblasti obchodního práva a korporačního práva patří mezi stěžejní oblasti v našem portfoliu nabízených právních služeb, přičemž právní služby v této oblasti poskytujeme jak tuzemské, tak i zahraniční klientele. Našim klientům asistujeme ve všech oblastech korporačního právo, počínaje volbou právní formy obchodní korporace a jejího založení a vzniku až po komplexní domácí či mezinárodní transakce a právních záležitostech v oblasti pohybu kapitálu, řádné správy obchodní korporace, přípravy společenských či akcionářských dohod, kompletace podání a reportingu, pořádání valných hromad a činností souvisejících, zasedání představenstev a dozorčích rad včetně přípravy všech podkladů, zápisů a reportů. Při poskytování právních služeb pro korporátní klientelu je dbáno na důsledné dodržování právního formalismu s patřičným akcentem na individuální požadavky každého klienta, avšak při dodržení zásady racionalizace nákladů. Standartní právní poradenství zahrnuje zejména následující oblasti:

 • Založení obchodních korporací (obchodní a komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení),

 • Konání valných hromad, zasedání představenstev a dozorčích rad,

 • Zvyšování a snižování základního kapitálu,

 • Fúze, akvizice, rozdělení, transformace a likvidace obchodních korporací, restrukturalizace, převody obchodního jmění,

 • Financování obchodních korporací (úvěrové smlouvy, emise akcií, obligací atd.),

 • Podnikání a investování zahraničních osob v ČR,

 • Navržení a revize korporátních a skupinových struktur, včetně přípravy příslušné dokumentace,

 • Komplexní právní servis s vedením, řízením a celkové správy obchodní korporace.

Nemovitosti a stavebnictví

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. V rámci této oblasti nabízíme navržení rychlého a efektivního právního poradenství, a to během celého procesu nemovitostních transakcí, developmentu, převodu majetku či prodeje a nákupu nemovitostí. Naše právní služby zahrnují právní poradenství a příprava všech smluvních dokumentů jak v převodech menších bytových jednotek a zajištění správy kupní ceny a jednání před příslušným katastrálním úřadem, tak i v komplexním poradenství na velkých developerských projektech, a to včetně zastupování investorů, developerů a stavebních firem ve všech stádiích územního a stavebního řízení, včetně získání povolení a ostatních vyjádření příslušných orgánů stavebního řízení. Standartní právní poradenství zahrnuje zejména následující oblasti:

 • Komplexní právní služby týkající se nemovitostí a příprava smluvní dokumentace související s prodejem a jiným právním nakládáním s nemovitostmi (např. kupní smlouvy a převody v katastru nemovitostí, advokátní úschovy pro vypřádání transakcí),

 • Specifické poradenství při nakládání s nemovitostmi, zejména akvizicích a prodeji jednotlivých nemovitostí, nemovitostních portfolií a projektů ve všech fázích realizace, včetně akvizice rezidenčních projektů, obchodních center, administrativních komplexů, industriálních parků a infrastrukturních projektů,

 • Provádění due diligence právního stavu nemovitost, sepsání právních stanovisek a reportů,

 • Zajištění a vypořádání financování projektů včetně přípravy smluvní dokumentace,

 • Komplexní poradenství investorům, devoloperům a ostatním osobám ve stavebních a infrastrukturních projektech, včetně projektů regenerace průmyslových areálů (brownfields), výstavby hotelů a rekreačních komplexů, školských zařízení (univerzitní komplexy, vědeckotechnické parky), průmyslových a skladových celků,

 • Zastupování investorů, developerů a stavebních firem ve všech stádiích územního a stavebního řízení, včetně získání povolení a ostatních vyjádření příslušných orgánů stavebního řízení,

 • Zastupování účastníků před správními orgány, a to v rámci územního rozhodování, posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), stavebního povolení, kolaudace a užívání staveb, a to včetně opraných prostředků a soudního přezkumu rozhodnutí a stanovisek.

Soudní, správní a rozhodčí řízení

Přesto, že se naše kancelář snaží jakýmkoliv sporům předcházet s cílem minimalizace rizika a snaze vyřešit spor efektivně z hlediska času a nákladů, jsou případy, kdy soudním či jiným sporům není možné předcházet. Pokud není možné jakýkoliv spor vyřešit vzájemnou negociací či mediací, je naše kancelář připravena nabídnout důrazná, efektivní a rychlá právní řešení sporů v rámci soudního, správního či rozhodčího řízení, a to od počátečního stadia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, po zastupování před rozhodčími či soudními orgány. V této oblasti je naše kancelář připravena poskytovat právní služby rovněž v oblasti práva rodinného, a to např. při rozvodovém řízení, v oblasti výživného či práv dítěte. Kromě individuálních soudních, správních či rozhodčích sporů se naše kanceláře zabývá správou a inkasem pohledávek, kdy mj. zajišťujeme financování soudních sporů, odkup pohledávek, kapitalizaci pohledávek apod. V rámci této oblasti poskytujeme našim klientům zejména následující služby a činnosti:

 • Právní posouzení možnosti řešení sporu, analýza rizik, nákladů a alternativ řešení postupu, navržení nejlepší strategie,

 • Příprava žalob, stížností a dalších podání soudu či správním úřadům,

 • Zastupování před prvoinstančními souduy včetně zajištění smírčího jednání s protistranou,

 • Zastupování v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředků včetně Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva,

 • Nařizování a vedení exekucí efektivním způsobem ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady.

Pracovní právo, zaměstnanost a právo sociálního zabezpečení

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání a personalistiky. Pokrýváme tak právní poradenství nejvyšší možné úrovně ve všech aspektech pracovního práva a HE managementu. Zajišťujeme tak kompletní právní zázemí v pracovněprávní oblasti, od běžného poradenství a přípravy veškerých pracovněprávních dokumentů, přes akutní telefonické a emailové rady a stanoviska až po školení nových pracovněprních předpisů včetně právních služeb v souvislosti se zaměstnáváním vedoucích pracovníků včetně vrcholového managementu, odměňování vedoucích pracovníků a manažerských smluv s navržením potřebného motivačního prvku dle úspěchu jejich činnosti.V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující činnosti:

 • Příprava a sepsání pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a veškeré další pracovněprávní dokumentace upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci,

 • Komplexní podpora zaměstnavatelům ve všech otázkách pracovního práva, zaměstnanosti a práva sociálního zabezpečení (pracovní řády a vnitřní předpisy zaměstnavatele, uzavírání a rozvazování pracovních poměrů, úprava struktury odměňování apod.),

 • Právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva,

 • Agenturní zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce a posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců,

 • Zaměstnávání cizích státních příslušníků; povolení a víza,

 • Odpovědnost v pracovněprávních vztazích,

 • Pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery,

 • Kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi,

 • Restrukturalizace společností s přihlédnutím k pracovním podmínkám zaměstnanců.

Veřejné zakázky a PPP

Naše kancelář se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek a práva hospodářské soutěže. V případě právního poradenství poskytované zadavatelům poskytuje komplexní právní servis se zadáváním veřejných zakázek, a to jak v podobě zastupování zadavatele v zadávacím řízení, tak i poradenství při zadávání veřejných zakázek. Právní služby v této oblasti spočívají od analýzy podmínek použití zadávacího řízení a doporučení nejvhodnějšího druhu, přes přípravu a úpravu kompletní zadávací dokumentace včetně stanovení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií, veškeré smluvní dokumentace, právní podporu při posuzování a hodnocení nabídek vč. veškerých rozhodnutí a stanovisek a případného zastupování zadavaele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V této oblasti se tak jedná zejména o následující činnosti:

 • Analýza způsobů zadání veřejných zakázek včetně strukturování variant zadání veřejné zakázky,

 • Poradenství při organizaci zadávacích řízení,

 • Komplexní realizace zadávacích řízení,

 • Příprava komplexní zadávací a smluvní dokumentace v rámci zadávacích řízení včetně přípravy vzorových dokumentů v rámci zadávacího řízení,

 • Poradenství při přípravě a posouzení kvalifikačních předpokladů, posouzení nabídek a hodnocení nabídek uchazečů v rámci zadávacích řízení,

 • Zastupování při vyřizování námitek nebo v řízeních o přezkumu u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

 • Zastupování u soudů v souvislosti s veřejnými zakázkami,

 • Komplexní právní poradenství v projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro zadavatele i koncesionáře,

 • Komplexní příprava koncesních řízení (zejména zahájení koncesního řízení, posouzení kvalifikace, koncesní dialog, podání a posouzení nabídek, jednání o nabídkách, hodnocení nabídek, výběr koncesionáře a uzavření koncesní smlouvy),

 • Kontrola PPP projektu z hlediska souladu s koncesním zákonem a ostatními právními předpisy,

 • Právní zastupování ve sporech z koncesních řízení a koncesních smluv.

Právo hospodářské soutěže

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství i v oblasti soutěžního práva. V této oblasti poskytujeme právní služby ať již ve sporné agendě, či posuzování otázek kartelových dohod a spojování soutěžitelů. Významné zkušenosti má naše kancelář s poskytováním právních služeb v oblasti práva a ochrany proti nekalé soutěži, jakož i v oblasti veřejné podpory. V rámci práva hospodářské soutěže tak poskytujeme právní služby zejména při následujících činností:

 • Poradenství v otázkách nekalé soutěže a zastupování ve sporech vyplývajících z nekalé soutěže (zejména v souvislosti s klamavou či srovnávací reklamou, klamavým označováním zboží a služeb, parazitováním na pověsti, podplácením, zlehčováním), včetně řízení o nařízení předběžných opatření a výkonu rozhodnut),

 • Zastupování při jednáních a správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (zejména v otázkách spojování soutěžitelů a veřejných podpor).

 • Řešení sporů ze smluv, které mohou narušovat hospodářskou soutěž,

 • Poradenství v souvislosti s aktuální nebo plánovanou obchodní politikou (soutěžní audity a stanoviska).

Bankovnictví, finance a kapitálové trhy

V rámci tohoto specifického a vysoce specializovaného oboru se nzaměřujeme zejména na oblast bankovnictví, pojišťovnictví, investičních fondů a společností, cenných papírů, správy portfolia cenných papírů apod. Poskytujeme právní služby v celém rozsahu uvedených činností, počínaje právní expertizou jednotlivých problémů a kroků, sepisování odborných stanovisek, vypracováním smluvní dokumentace, až po zajištění chodu finannčních společností z právního hlediska. Poskytujeme právní služby v souvislosti s jakoukoli obchodní činností v následujících oblastech:

 • Bankovní právo,

 • Právo investičních fondů a společností a penzijních fondů,

 • Pojišťovnictví,

 • Devizové právo,

 • právo cenných papírů, derivátů, vč. emise ackií (IPO),

 • Právo veřejných trhů,

 • Zastupování v řízení před Ministerstvem financí, Českou národní bankou a Centrálním depozitářem cenných papírů.

Energetika a životní prostředí

Znalost veřejnoprávní regulace vztahů v oblasti energetického práva je stěžejní pro podnikání v této oblasti. Naše kancelář poskytovala a poskytuje právní služby v této oblasti zejména při přeměnách společností dle podmínek a požadavků veřejnoprávní regulace, licenčního řízení před příslušným orgánem veřejné správy, jakož i příprava právních stanovisek a analýz. Právní služby v této oblasti zahrnují zejména následující činnosti:

 • Komplexní právní poradenství v oblasti energetiky,

 • Zastupování klienta v souvislosti se získáváním licencí a autorizací v energetice, právní poradenství v souvislosti s provozem a regulací energetických zařízení,

 • Právní poradenství při výstavbě přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení, příprava veškeré smluvní dokumentace používané provozovateli přenosové a distribuční energetické soustavy,

 • Komplexní zastupování při řešení sporů v oblasti energetiky včetně rozhodčího řízení a mezinárodních sporů, a to i ve sporech u Energetického regulačního úřadu,

 • Právní poradenství v oblasti nakládání s odpady a obaly,

 • Právní poradenství v oblasti vodovodů a kanalizací,

 • Právní poradenství v oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,

 • Řešení sporů a správních deliktů v oblasti práva životního prostředí.

Insolvence a restruktualizace

V této oblasti poskytujeme právní sužby v souvislosti se správou a vymáhání pohledávek, kdy zastupujeme věřitele v insolvenčním řízení tak, aby bylo zajištěno plnění v co největší možné míře. Dále poskytujeme právní poradenství dlužníkům, kteří se dostali do finančních problémů a snažíme se navrhnout řešení, které jim umožní další podnikatelskou činnost, případně zajistíme zastupování našich klientů v rámci celého insolvenčního řízení. Mezi stěžejní činnosti v této oblasti patří:

 • Komplexní právní poradenství podnikům a dlužníkům ve finančních potížících,

 • Právní poradenství v souvislosti se zajištěním financování,

 • Poradenství při akvizicích společností a aktiv v rámci insolvenčního řízení, poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení a poradenství ohledně mimosoudních vyrovnání,

 • Příprava insolvenčních návrhů a návrhů na povolení reorganizace,

 • Příprava přihlášek pohledávek, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, včetně zajištění účasti ve věřitelském výboru,

 • Zastupování v incidenčních a ostatních řízeních souvisejících s insolvenčním řízením.

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz