Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Změna okolnostíNový občanský zákoník je v některých aspektech zcela volnější než předchozí právní úprava a uspořádání vzájemných vztahů částa neleimituje strohou právní normu, nýbrž řešení jednotlivých životních situací přenechává na posouzení a rozhodnutí soudu. NOZ tak nemá ambice obsáhnout veškeré životní situace, které mohou nastat, nýbrž obsahuje právní normy, které jsou vyjádřeny velmi abstraktně a obecně a konečné posouzení nastalé životní situace ponechává na rozhodnutí soudu. NOZ tak vychází z předpokladu, že soudce je kreativní, odvážný a vzdělaný, který může vyjít z obecnějšího textu zákona a dotvořit normu s ohledem na konkrétní životní situaci. NOZ tak staví na generálních klauzulích a adresuje svoji důvěru soudci.


Takovým příkladem, kdy NOZ rozšířil pravomoc soudů je tzv. podstatná změna okolností po uzavření smlouvy, rovněž někdy nazývaná jako hardship (těžkosti po uzavření smlouvy). Konkrétně tento institut je upraven v ust. § 1764 až 1766 NOZ pod označenou rubrikou Změna okolností. Na soudci tak bude záležet, aby posoudil, zda došlo ke změně okolností tak podstatným způsobem, že dojde z jeho rozhodnutí k prolomení jedné ze základních zásad soukromého práva – pacta sunt servanda. Rovněž i starý občanský zákoník řešil problematiku změny okolností, ale pouze ve vztahu ke smlouvě o smlouvě budoucí v mezidobí do uzavření realizační smlouvy. Změna okolností dle NOZ má tak obecný dopad a tuto problematiku stanovuje jako problematiku obecnou a neváže ji již pouze na smlouvu o smlouvě budoucí.

Podstatná změna okolností je koncipována tak, že změna musí založit v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. Pokud k této změně dojde, tak NOZ v první řadě preferuje možnost obnovit jednání o obsahu uzavřené smlouvě. Pokud v přiměřené lhůtě nedojde mezi stranami k uspokojivým výsledkům, tak dle ust. § 1766 odst. 1 NOZ se může kterákoliv strana obrátit na soud, který autorativně rozhodne, že závazek ze smlouvy mění obnovením rovnováhy práv a povinností stran, nebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí.

 Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz