Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Smlouva o výkonu funkce a souběh funkcí po rekodifikaciRekodifikace soukromého práva, která nabyla účinnosti dne 1.1.2014 přinesla řadu novinek a vyvolává mnoho otázek, a to i v souvislosti s výkonem funkce statátrních orgánů obchodních společností.

 

BaxkW006s dude if you let real Jordan's sit pretty they gonna crumble anyway. everything in this world is fake who cares who has more then another

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporací) přinesl do zaběhnuté podnikatelské praxe celou řadu novinek a stanovil nová pravidla, která jsou místy zcela odlišná od současné právní praxe. Zákonodárce v přechodných ustanovení poskytl společnostem lhůtu k přizpůsobení společenských smluv s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporací, a to v délce 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporací. Tato lhůta byla poskytnuta rovněž i ve vztahu k ujednání stávajících smluv o výkonu funkce a o sjednané odměně. Pokud by nedošlo ze strany obchodních korporací k přizpůsobení smluv o výkonu funkce dle donucujících ustanovení zákona o obchodních korporací tak platí, že výkon funkce je bezplatný, pouze v některých zákonem předvídaných případech bude mít člen statutárního orgánu nárok na odměnu obvyklou.

Stejně jako dle staré právní úpravy není povinností a nutnostní uzavírat s členy statutárních orgánů smlouvy o výkonu funkce, přičemž pokud nedojde k uzavření smlouvy o výkonu funkce, tak se výkon funkce člena statutárního orgánu přiměřeně řídí ustanovením občanského zákoníku o příkazu.


 

 

 

Z uvedeného plyne, že je tedy v zájmu jednotlivých členů orgánů obchodních korporací i obchodních korporací samotných přistoupit k revizi a případné úpravě smluv o výkonu funkce v nejbližší době.

 

 

V souvislosti s přijetím nové právní úpravy se opět otevřela problematika souběhu funkcí.

 

 

Souběhy funkcí byly v českém právním řádu připuštěny až s novelou obchodního zákoníku s účinností od 1.1.2012, kdy do té doby se odborná veřejnost spíše přikláněla k názoru, že souběhy funkcí přípustné nejsou, o čemž se poměrně rychle ustálila i judikatura vrchních a posléze i Nejvyššího soudu. Zákonodárce tak zákonem č. 351/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012 vyslyšel požadavky obchodních společností, aby souběh funkcí explicitně do zákona zakotvil a postavil tak najisto, že člen statutárního orgánu může vykonávat část aktivit spadajících pod jeho výkon funkce i v pracovněprávním vztahu.

 

 

Zákon o obchodních korporací však uvedená ustanovení o povolení souběhu funkce člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem nepřevzal a vznikla tak opět nejistota, která tady přetrvávala do přijetí uvedené novely obchodního zákoníku. Tímto tak byl dle našeho názoru obnoven stav před novelou obchodního zákoníku a bude možné tak aplikovat původní judikatura Nejvyššího soudu, která souběh funkcí nepřipouštěla.

 

 

Závěrem lze shrnout, že se zdá být vhodné s přihlédnutím k určité míře opatrnosti počítat s tím, že od 1. ledna 2014 nemůže být platně uzavřena pracovní smlouva na pozici vedoucího zaměstnance s členem statutárního orgánu, pokud by se měl druh práce  překrývat s obsahem náplně činnosti statutárního orgánu obchodní korporace.

 

 

 Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz