Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Novela zákona o veřejných zakázkách

Od 1.4.2012 vstoupila v účinnost tzv. velká novela zákona o veřejných zakázkách. Tato velká novela přináší poměrně rozsáhlé změny v dosavadní praxi zadávání veřejných zakázek. V první řadě došlo ke snížení finanční limitů, a to na 1 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb a na 3 mil. Kč bez DPH u stavebních prací. Snížením limitů dojde zásadně k tomu, že se zvýší počet veřejných zakázek, které se budou řídit zákonem o veřejných zakázkách a tyto veřejné zakázky tak budou muset být zadávány v některém druhu zadávacího řízení upraveného zákonem o veřejných zakázkách, včetně možnosti podávání námitek, případně návrhů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze strany dodavatelů.

Novela zavádí rovněž pojem významná veřejná zakázka, kterou se rozumí zakázka veřejného zadavatele, přičemž kritériem významnosti bude předpokládaná hodnota zakázky u příslušného typu veřejného zadavatele.

Další změny uvedené novely zákona o veřejných zakázkách spočívají v povinnosti veřejného zadavatele provést určité nezbytné úkony ještě před samotným zahájením zadávacího řízení. Takovými úkony je např. povinnost veřejného zadavatele uveřejnit předběžné oznámení o každé podlimitní i nadlimitní zakázce, kromě zjednodušeném podlimitního řízení, minimálně jeden měsíc před zahájením zadávacího řízení. Součástí předběžného oznámení bude také stručné odůvodnění účelnosti zakázky. Vedle stručného odůvodnění účelnosti zakázky v předběžném oznámení bude muset veřejný zadavatel zveřejnit na svém profilu ještě podrobné odůvodnění účelnosti zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek a stanovení způsobu hodnocení nabídek, a to ve lhůtě do tří pracovních dnů od uveřejnění o známení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy.

Oproti stávající praxe bude muset veřejný zadavatel provést otevírání obálek ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, přičemž přítomným uchazečům se budou muset sdělovat hodnoty všech číselně vyjádřitelných kritérií. V této fázi je však vypuštěna kontrola úplnosti nabídek, kterou budou zadavatelé provádět až v rámci posouzení nabídek.

Byl zakotven i nový důvod pro zrušení zadávacího řízení, kdy zadavatel bude povinen zrušit zadávací řízení v případě, kdy obdrží pouze jednu nabídku nebo mu po posouzení nabídek zůstane pouze jedna nabídka k hodnocení.



Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz